GreenVillage Park

Structuur

Structuur

De belangen van de 65 huiseigenaren zijn sinds 2004 ondergebracht in de Stichting GreenVillage die eigenaar is van alle gemeenschappelijke voorzieningen en van de infrastructuur.

Het park wordt in eigen regie beheerd op niet-commerciële basis.

Conform de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit drie tot vijf gekozen/benoemde huiseigenaren. Zoals elke leefgemeenschap heeft ook dit park enkele leefregels die verankerd zitten in een Parkreglement. Het bestuur is de samensteller van deze regels en past deze zo nodig aan.

Op het park betrekt u thans water en elektra van de Stichting GreenVillage en deze verzorgt tevens de afvoer van groenafval en huisvuil.

De meeste woningen zijn inmiddels aangesloten op aardgas en de afrekening hiervan geschiedt rechtstreeks met de leverancier van uw keuze. De resterende woningen zijn (nog) aangesloten op propaangas en het maandelijks voorschot wordt rechtstreeks door de fa. Primagaz geïncasseerd.

In de maand april legt het bestuur verantwoording af aan de huiseigenaren over het gevoerde beheer aan de hand van de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar. Grotere investeringen worden voorgelegd en getoetst op draagvlak aan de eigenaren. Het bestuur is autonoom in zijn beslissingsbevoegdheid.
Exploitatie overschotten worden gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud en/of vervanging.

Gewijzigde versie d.d. 26-09-2022