GreenVillage Park

Parkreglement

Parkreglement

Parkreglement

Het Parkreglement maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van 23 juni 2000 en de Algemene Bepalingen van 15 mei 2003 en door het Bestuur van Stichting GreenVillage vastgesteld in de Vergadering van Belanghebbenden van 30 maart 2005 en gewijzigd bij bestuursbesluit d.d. 13 mei 2017 en d.d. 1 november 2022.

ARTIKEL 1: WERKING REGLEMENT

De eigenaar van een perceel op GreenVillage Park te Beekbergen is gehouden de bepalingen van dit reglement na te leven en op te leggen aan een partner, gezinslid, gebruiker, gast en bezoeker; hij is en blijft in persoon aansprakelijk voor het nakomen van dit reglement door deze personen.

ARTIKEL 2: GEBRUIK

Het staat de eigenaar vrij om onbeperkt gebruik te maken van zijn eigendom onder de voorwaarde dat hij en zijn mede gebruiker(s) zich houden aan de wetgeving omtrent de Basis Registratie Personen (BRP, voorheen GBA).

Dit laatste houdt in dat de eigenaar en medegebruiker(s) zich moeten inschrijven op dit adres, als ze voornemens zijn om langer dan 6 maanden hier te gaan verblijven. Wanneer het voorgenomen verblijf van kortere duur is kan de huidige BRP registratie blijven voor wat het is. Verhuur van woningen is slechts toegestaan voor een periode van 6 maanden of langer. Van de nieuwe bewoners dient de eigenaar een maand voor aanvang van de verhuur de volgende gegevens te overleggen aan het bestuur: Kopie paspoort/ identiteitskaart; telefoonnummer en email-adres van alle toekomstige huurders.

ARTIKEL 3: GEBRUIK DOOR DERDEN, OVERDRACHT IN EIGENDOM

Indien de eigenaar zijn perceel in gebruik geeft aan derden dan wel overdraagt in eigendom dient hij uiterlijk één maand voor de datum van gebruik of overdracht aan de Stichting opgave te doen van naam en adres van de gebruiker en medegebruiker(s) of van de nieuwe eigenaar, onder overlegging van kopie(ën) van het Nationale Paspoort of de Europese Identiteitskaart en bewijs/bewijzen van inschrijving in de BRP, voorheen GBA. Na voldoende duidelijke en tijdige opgave zal de Stichting het recht op toegang tot het park schriftelijk bevestigen aan de gebruiker(s) dan wel de nieuwe eigenaar.

ARTIKEL 4: ORDEBEPALING

De eigenaar is gehouden de persoonlijke levenssfeer van anderen te respecteren en zich te onthouden van het veroorzaken van overlast, confrontatie, schade en gevaar. Het is bijvoorbeeld nadrukkelijk niet toegestaan:

 • uiting te geven aan enig commercieel, ideëel, staatkundig of kerkelijk streven;
 • het aanzicht van het park te schenden door het aanbrengen van (aan)bouwsels, hekwerken, toestellen, obstakels, ornamenten, affiches, borden of vlaggen anders dan de nationale driekleur en daarbij passende wimpel;
 • zich in het park te begeven met andere voertuigen dan een personenauto of tweewieler en deze te stallen buiten de aangewezen parkeerplaats(en);
 • reparatie, onderhoud of chemische reiniging te plegen aan auto of tweewieler;
 • bij voortduring geluidshinder veroorzakende apparatuur te gebruiken, in het bijzonder vóór 10.00 uur en ná 20.00 uur;
 • het perceel en/of de woning te verwaarlozen, zowel uiterlijk als (milieu)hygiënisch;
 • volgroeide bomen, struiken of heggen te rooien;
 • huisdieren te houden die loslopen, lawaai maken of het terrein bevuilen;
 • Om openhaarden, pelletkachels, allesbranders, kolenkachels e.d. te plaatsen, vuurkorven te gebruiken, vanwege het mogelijke brandgevaar, de stankoverlast en het fijnstof dat daarbij vrijkomt. Daar waar ze al aanwezig zijn mogen ze geen overlast, van welke aard dan ook, bezorgen aan omwonenden;
 • Om andere kleurstellingen voor uw woning te gebruiken dan hierna aangegeven. Als kleurstelling voor deuren en kozijnen kunt u kiezen uit/gebruik maken van de volgende kleuren. De enige al bestaande kleuren Wit, Lever en Bordeauxrood worden uitgebreid met de kleuren Donkergrijs, Donkergroen en Donkerblauw. De buitenmuren en wanden dienen uitsluitend zoals altijd wit (Ral 9010 of crème(Ral 9001)te zijn. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld aanbouwsels en overkappingen die met toestemming van het bestuur geplaatst zijn;
 • Om per 1-1-2023 de grote bezoekersparkeerplaats (bij de afvalstromen) te gebruiken als stalling voor bijv. aanhangwagens, campers, paardentrailers en alles wat nog meer in deze categorie valt. Uitzondering hierop is de aanhangwagen van de Stichting zelf en het bijvoorbeeld inpakken/schoonmaken van een camper/caravan voor en of na een vakantie, maar dan wel hooguit voor een paar dagen en met toestemming van/in overleg met het bestuur;
 • de Stichting te benadelen of te belemmeren in de uitoefening van haar functies;

De Stichting kan nadere bepalingen stellen, aanwijzingen geven of van een bepaling ontheffing verlenen, zonder dat anderen daaraan enig recht kunnen ontlenen.

ARTIKEL 5: OVERTREDING

De eigenaar of de gebruiker die dit reglement overtreedt, wordt door de Stichting schriftelijk of via de mail op zijn nalatigheid gewezen. In geval van herhaling of voortduring stelt de Stichting hem in gebreke en sommeert tot herstel van de nalatigheid bij aangetekend schrijven, op straffe van ontzegging van de toegang tot het park en/of een boete op te leggen, en wel van € 100,- per week zolang de overtreding/nalatigheid niet hersteld wordt, met een maximum van € 5000,-.