GreenVillage Park

Verslag vergadering Belanghebbenden 22-12-2023

Handige links

Nieuws

Verslag vergadering Belanghebbenden 22-12-2023

Verslag Vergadering voor Belanghebbenden Greenvillage Park 22-12-2023

Aanwezig:
J. van Rijthoven (1), W. de Jager (2), J. Mooij van Wort (3), B. Wagenaar (7,71), W. Beekman
(11), H. Rademaker (12), F. van der Zee (18), Y. Oltmans (19), G. Boswinkel (21), J. Bourgonje
(23), H. Bouwmeester (27), A. de Groot (32), M. Bongers-Blankestein (34), H. van der Borden
(35), G. Berenschot (43), A. Verhoog (48), T. Breunesse (49), Z. Leurink-Weeland (50), K.
Somberg (52,67), C. Hoogendijk (57), G. ten Hove (60), J. van Klaveren (69), J. Ottenkamp
(72)

Afwezig met kennisgeving:
H. van den Hout (4), F. Classen (5,6,58), J. Verspaandonk-Verouden (20), M. Langelaar(26), H.
Scheffer (33), E. de Vlam (36), A. Beuker (37), W. van Leeuwen (38), R. Paauw (39),
N. Stevens (40), W. Steggerda (45), H. van der Roest (42), R. Kaptein-van der Veer (44), R.
Verholt (46), F. van der Does (53), M. Quivooij (56), P. Pijpers (59), J.Bootsveld (61), E. van
den Akker (64)

Afgegeven Volmachten m.b.t. een mogelijke omzetting van Stichting naar Coöperatie:
W. van Leeuwen (38) aan K.Somberg (52/67)
H. van den Hout (4) aan Th. Breunesse (49)
N. Stevens (40) aan H. Bouwmeester (27)
A. Beuker (37) aan H. Bouwmeester (27)
H.Scheffer (33) aan R. Bongers (34)
E. de Vlam (36) aan R. Bongers (34)
M. Quivooij (56) aan F. van der Zee (18)
J. Bootsveld (61) aan F. van der Zee (18)
F. Classen (5,6,58) aan B. Wagenaar (7,71)
P. Pijpers (59) aan B. Wagenaar (7,71)
F. van der Does (53) aan H. Rademaker (12)
W. Steggerda (45) aan J. van Klaveren (69)

Opening
Fokko onze voorzitter heet één ieder van harte welkom op deze laatste vergadering van dit
jaar. Een jaar waarin veel zaken de revue zijn gepasseerd. Hij wil graag eerst even stilstaan
bij het overlijden van mevr. Kelderhuis, dhr. Tim Leurink en dhr. Koos de Mutsert. Hij vraagt
één ieder te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen. Hij heet de nieuwe
bewoners, Richard Verholt (46) en Guus Groenen (66) van harte welkom op ons park. Tevens
wordt Arthur de Groot nogmaals bedankt voor zijn inzet en zal Jan van Klaveren hem nu
officieel opvolgen binnen het bestuur. Niemand is hier op tegen.

Ingekomen Stukken en mededelingen
Behalve de afmeldingen met kennisgeving zijn er geen ingekomen stukken en mededelingen.

Verslag Algemene vergadering van 2-6-2023 en 29-9-2023.
Geen op- of aanmerkingen. Hierbij worden de notulen akkoord bevonden.

Ontwikkelingen gemeente m.b.t. de legalisering/Geluidsscherm
Een ieder wordt via de mail door de secretaris op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen
hierin. Dit wordt door een ieder als zeer prettig ervaren. Alle stukken zoals het stikstofplan,
veiligheidsplan, akoestisch onderzoek en dergelijke liggen nu bij de gemeente. M.b.t. het
nieuwe omgevingsplan dat op 1-1-2024 ingaat zal er in de 1 e of 2 e week van januari nog een
aanvullende versie van het akoestisch rapport moeten komen. Voor de rest is alles m.b.t.
een mogelijke bestemmingswijziging ingediend.
Voor het elektrisch opladen van de machines van Heijmans N.V. wordt er nog gekeken naar
een oplossing. Na het broedseizoen (15juli) kan er pas begonnen worden met het plaatsen
van het nieuwe geluidsschermscherm. Het plaatsen zal +/- 6 weken in beslag nemen. Het
schoonmaken/herstellen van de geluidsschermen zal binnenkort weer opgestart worden, dit
was i.v.m. de weersomstandigheden/winter tijdelijk gestopt. Als iemand nog belangstelling
heeft voor de planken van de houten schutting, laat dit dan even weten.

Financiën
Over de verstuurde begroting waren geen vragen. Wim geeft wel aan dat in 2024 er
verschillende prijsstijgingen aankomen. De stroomprijs van Vattenfall zal zo’n €0,265 per
Kwh gaan bedragen maar dit is ecxl. Netbeerderskosten van Liander e.d. en zal daarmee
uitkomen op een totale prijs per KWh van ongeveer €0,315 , Het water gaat van €0,85 naar
€0,95 excl. alle belastingen e.d. en zal in totaal uitkomen op zo’n €1,60 per m3.
Voorschotbedragen zijn moeilijk in te schatten omdat er van het huisvuil en groenafval ook
nog geen prijzen bekend zijn. Op de vraag of de parkkosten dan niet omhoog moeten wordt
hier vanuit het bestuur nog negatief over gedacht omdat deze afgelopen jaar pas zijn
verhoogd, dit kan later nog wel indien wenselijk.

Delta Glasvezel
Zoals u bekend is werd hier een streep doorgezet i.v.m. de hogere kosten die ze zouden gaan
berekenen voor de aanleg. Delta heeft ondertussen weer contact met ons opgenomen om te
vragen of er nog steeds belangstelling was maar dan onder dezelfde condities als in 1 e
instantie ter sprake is gekomen. Dit voorstel wil Delta nu op directieniveau bespreken en
eind 1 e kwartaal 2024 ons hierover bericht doen.

Elektra
Kleine update. Er is bij de Notaris getekend voor de verkoop van het stuk grond aan Liander
t.b.v het nieuw te plaatsen Transformatorhuis. Deze zal waarschijnlijk in het 1e kwartaal van
2025 worden geplaatst. Opbrengst: €4600,-. Verder zijn er offertes binnen m.b.t. de
bestrating. Het asfalt zal helemaal verdwijnen en er zal bestraat gaan worden. Op 9 januari
is er weer een gesprek met Liander (o.a. buitenkasten). Ook worden er bij een aantal
elektriciens offertes aangevraagd voor het aanleggen van de kabel van de buitenkast naar
binnen in de woningen.

Van Stichting naar een Coöperatieve Vereniging.
Ben Wagenaar, Krista Somberg en Henk Scheffer zijn na de vorige vergadering druk bezig
geweest alles te onderzoeken m.b.t. een mogelijke Coöperatie. Ze zijn o.a. bij de notaris,
bank e.d. geweest. De Rabobank is bij een Coöperatie bereidwillig in het verstrekken van
een lening. Natuurlijk zal er ook nog naar andere mogelijkheden gekeken worden. Rente en
aflossing zullen via het parkgeld verlopen.
Bij het omzetten moet 50% +1 (dus de helft+1) Belanghebbenden voor de omzetting zijn.
Bij omzetting zal er niet meer gesproken worden over Belanghebbenden maar Eigenaren. De
Statuten van de Stichting zullen aangepast worden naar een Coöperatie.

Het stuk van de commissie

1 Tenaamstelling

Coöperatieve Vereniging (B.A.) GreenVillage
Immenbergweg 34-25
7361 GP Beekbergen

2 Doelstelling/Uitgangspunten

Beheer/inkoop/aankoop/verkoop ten behoeve van de infrastructuur van het park,
onderhoud, aanbestedingen, financiering. Diensten w.o. energie, water, groen- en huisafval.
Parkhuis en infrastructuur zijn en komen in eigendom van de Coöperatie
De oprichtingsdatum zou i.v.m. de afsluiting van het boekjaar per 1
januari 2024 de voorkeur hebben, doch daar dit niet haalbaar is 1 april 2024
De coöperatie heeft geen winstoogmerk
De inkomsten bestaan uit: parkgelden en inkoop/verkoopvoordeel alles ten bate van de leden
De eventuele geldelijke positieven worden gebruikt voor de maatschappelijke doelstelling van
het park
Er vinden geen geldelijke uitkeringen plaats aan de leden anders dan toegestane maximale
fiscale vrijgestelde vrijwilligersvergoeding

3 Bestuur etc.

Bestuur wordt democratisch gekozen en gevormd
Het bestuur bestaat uit eigenaren van de woningen (chalets). De woningen
staan op het park op eigen grond.
Er is geen sprake van een arbeidscontract tussen de coöperatie en het
bestuur.
Verzekeringen voor het bestuur (beroepsaansprakelijkheidsverzekering
alsook de Wettelijke Aansprakelijkheid worden aangepast aan de
coöperatie.
De onkostenvergoeding voor verricht werk valt binnen de wettelijk
gestelde (jaar) vrijstelling van de belastingdienst.

4  Stemrecht en Aansprakelijkheid

Per Eigenaar geldt een stemrecht van 1/65 deel (Totaal chalets, inclusief
het Parkhuis).
De aansprakelijkheid is in dezelfde verhouding gelimiteerd. Met andere
woorden: hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel is uitgesloten.
Beperkte Aansprakelijkheid (B.A.) tot maximaal 1/65ste deel van het te lenen bedrag, welke
is voorzien op zo’n € 250.000 á €300.000,-
Ter verduidelijking:
Een chalet = 1/65 deel
Twee chalets = 2/65 deel. Enzovoort
Het aandeel eigendom(men) van elk afzonderlijk lid is in de huidige
situatie niet meer dan 5% (4,65%)
Een eigenaar kan middels schriftelijke machtiging, met legitimatie, zich
laten vertegenwoordigen bij een vergadering en/of stemming.

5 Eigenaar/Leden

De Coöperatie (B.A.) wordt gevormd door leden welke als eigenaar
geregistreerd staan middels een koopakte en register KvK.
Overal waar in de huidige Statuten, koopakte dan wel Parkreglement
gesproken wordt over Belanghebbende dient dit herzien te worden in
Eigenaar. Alle eigenaren zijn verplicht lid van de nieuwe Coöperatie.
Bij overlijden worden de erven automatisch lid.

Stemming, omzetting van de Stichting naar een Cooperatieve Vereniging (B.A)
Dan stelt Fokko nu de cruciale vraag: Stemt u in met de omzetting van de Stichting naar een
Coöperatieve Vereniging (Beperkte Aansprakelijkheid), wie is hier op tegen? Niemand
steekt de vinger op en dus is de vergadering (incl. alle volmachten die afgegeven zijn)
unaniem voor de omzetting van de Stichting naar een Coöperatieve Vereniging (B.A)
De commissie wordt bedankt voor hun inzet en succes gewenst met het vervolgtraject.

Rondvraag
Geen

Sluiting
Fokko bedankt één ieder voor zijn komst en sluit hiermee de vergadering.