dsc05426.jpg

Wat is het parkreglement?

Regels en voorwaarden die wij hanteren om op het park te mogen recreëren.

Parkreglement

Het Parkreglement maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van 23 juni 2000 en de Algemene Bepalingen van 15 mei 2003 en door het Bestuur van Stichting GreenVillage vastgesteld in de Vergadering van Belanghebbenden van 30 maart 2005 en gewijzigd bij bestuursbesluit d.d. 13 mei 2017.

Artikel 1: Werking reglement

De eigenaar van een perceel op GreenVillage Park te Beekbergen is gehouden de bepalingen van dit reglement na te leven en op te leggen aan een partner, gezinslid, gebruiker, gast en bezoeker; hij is en blijft in persoon aansprakelijk voor het nakomen van dit reglement door deze personen.

Artikel 2: Gebruik

Het staat de eigenaar vrij om onbeperkt gebruik te maken van zijn eigendom onder de voorwaarde dat hij en zijn mede gebruiker(s) zich houden aan de wetgeving omtrent de Basis Registratie Personen ( BRP, voorheen GBA).

Dit laatste houdt in dat de eigenaar en medegebruiker(s) zich moeten inschrijven op dit adres, als ze voornemens zijn om langer dan 6 maanden hier te gaan verblijven. Wanneer het voorgenomen verblijf van kortere duur is kan de huidige BRP registratie blijven voor wat het is. Verhuur van woningen is slechts toegestaan voor een periode van 6 maanden of langer. Van de nieuwe bewoners dient de eigenaar een maand voor aanvang van de verhuur de volgende gegevens te overleggen aan het bestuur: Kopie paspoort/ identiteitskaart; telefoonnummer en email-adres van alle toekomstige huurders.

Artikel 3: Gebruik door derden, overdracht in eigendom

Indien de eigenaar zijn perceel in gebruik geeft aan derden dan wel overdraagt in eigendom dient hij uiterlijk één maand voor de datum van gebruik of overdracht aan de Stichting opgave te doen van naam en adres van de gebruiker en medegebruiker(s) of van de nieuwe eigenaar, onder overlegging van kopie(ën) van het Nationale Paspoort of de Europese Identiteitskaart en bewijs/bewijzen van inschrijving in de BRP, voorheen GBA. Na voldoende duidelijke en tijdige opgave zal de Stichting het recht op toegang tot het park schriftelijk bevestigen aan de gebruiker(s) dan wel de nieuwe eigenaar.

Artikel 4: Ordebepaling

De eigenaar is gehouden de persoonlijke levenssfeer van anderen te respecteren en zich te onthouden van het veroorzaken van overlast, confrontatie, schade en gevaar. Het is bijvoorbeeld nadrukkelijk niet toegestaan:

  • uiting te geven aan enig commercieel, ideëel, staatkundig of kerkelijk streven;
    • het aanzicht van het park te schenden door het aanbrengen van (aan)bouwsels, hekwerken, toestellen, obstakels, ornamenten, affiches, borden of vlaggen anders dan de nationale driekleur en daarbij                passende wimpel;
  • zich in het park te begeven met andere voertuigen dan een personenauto of tweewieler en deze te stallen buiten de aangewezen parkeerplaats(en);
  • reparatie, onderhoud of chemische reiniging te plegen aan auto of tweewieler;
  • bij voortduring geluidshinder veroorzakende apparatuur te gebruiken, in het bijzonder vóór 10.00 uur en ná 20.00 uur;
  • het perceel en/of de woning te verwaarlozen, zowel uiterlijk als (milieu)hygiënisch;
  • volgroeide bomen, struiken of heggen te rooien;
  • huisdieren te houden die loslopen, lawaai maken of het terrein bevuilen;
  • de Stichting te benadelen of te belemmeren in de uitoefening van haar functies.

 

De Stichting kan nadere bepalingen stellen, aanwijzingen geven of van een bepaling ontheffing verlenen, zonder dat anderen daaraan enig recht kunnen ontlenen.

Artikel 5: Overtreding

De eigenaar of de gebruiker die dit reglement overtreedt wordt door de Stichting schriftelijk of via de mail op zijn nalatigheid gewezen. In geval van herhaling of voortduring stelt de Stichting hem in gebreke en sommeert tot herstel van de nalatigheid bij aangetekend schrijven, op straffe van ontzegging van de toegang tot het park en van levering van nutsvoorzieningen in eerste aanleg voor een bepaalde tijd van drie maanden. 

 

 

© 2022 Greenvillage park - website: oppernet.